Kijowski Jerzy

Ukończył studia historyczne w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Działacz i etatowy pracownik w organizacjach młodzieżowych, politycznych i związkowych. Przez wiele lat związany z oświatą. Pracował we wszystkich typach szkół: szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. Wykładał w College off Bussines, Zespole Kolegiów Nauczycielskich, Wyższej Szkole Menedżerskiej Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, m.in. takie przedmioty jak Historia Niemiec, Polityka społeczne, Socjologia pracy. Od roku akademickiego 2005-2006 wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. Prowadził zajęcia z metodologii pisania prac naukowych i aktualnie z historii gospodarczej oraz podstaw wiedzy o regionie.

W 2005 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Historii Uniwersytetu w Białymstoku (promotor – prof. Adam Dobroński) na temat „Najnowsza historia Ostrołęki na tle dziejów regionu kurpiowskiego” uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii.

Długoletni, uznany i zaangażowany działacz społeczny i regionalny. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrołęckiej (w 1980 r.) i pierwszy jego sekretarz. Od 1994 r. lat był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki oraz przewodniczącym komisji historycznej. Organizował Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe (od 1994 r.) imienia Adama Chętnika, w którym pełnił różne funkcje, aktualnie jest już trzecią kadencję wiceprezesem. Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Oświatowego, Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swą pracę zawodową i działalność społeczną. Posiada wiele odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i organizacji społecznych, w tym m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Za zasługi dla województwa warszawskiego” i województwa ostrołęckiego oraz miasta Ostrołęki.

Od ponad 50 lat zajmuje się historia regionalną. Jest autorem wielu publikacji książkowych i artykułów. M.in. opracował pracę „Dzieje Ostrołęki 1944-2000: liczące 850 stron, za którą otrzymał nagrodę im. Aleksandra Gieysztora za najlepszą publikację historyczną o Mazowszu i nagrodę Kredyt Banku. Inne jego publikacje to: „Z dziejów czasopiśmiennictwa na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego”, „Ostrołęka i okolice” (dwa wydania), „Ruch ludowy na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego”, „Ruch rewolucyjny w powiecie ostrołęckim”, „Obraz powiatu ostrołęckiego w okresie międzywojennym (1918-1939), „Z dziejów Powstania Kościuszkowskiego w Ostrołęce i okolicy”, „Monografia Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Ostrołęce”, „160. Rocznica bitwy pod Ostrołęką” (wspólnie z Elżbietą Zielińską), „5. Pułk Ułanów Zasławskich” (wraz z Jerzym Dziewirskim i Henrykiem Maćkowiakiem), „Polskie Państwo Podziemne i Akcja na Kurpiowszczyźnie”, „Powiat ostrołęcki w pierwszych latach powojennych” (wspólnie z H. Maćkowiakiem), „Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Ostrołęki i okolic” (od czasów najdawniejszych do 2007 r.). Opublikował również 16 artykułów w wydawnictwach zbiorowych, 31 artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Rocznikach Mazowieckich”, „Zeszytach Naukowych” Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, „Studiach Łomżyńskich”, „Pracowni”, „Światowidzie”, „Mazowszu”), 7 wstępów i przedmów, 15 recenzji oraz kilkaset artkułów popularno-naukowych w różnych czasopismach.

Jerzy Kijowski należy do grona najwybitniejszych, współczesnych znawców historii Kurpiowszczyzny. Dawał niejednokrotnie temu wyraz w swych pracach, artykułach i wystąpieniach m.in. na Zjeździe Historyków Regionalistów w Warszawie (w Muzeum Niepodległości), Białymstoku (w siedzibie Polskiego Towarzystwa Historycznego), Krakowie, Pułtusku, czy też Łomży.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki