Machnowski Tadeusz Franciszek

Tadeusz Machnowski to jeden z najwybitniejszych pisarzy i poetów ostrołęckich. Debiutował już w 1965 r. w „Antologii współczesnej poezji” autorstwa Jana Szczawieja. Następnie drukował swoje wiersze w prasie („Kamenie”, „Zielonym Sztandarze”, Tygodniku Kulturalnym”, Zarzewiu”, „Nowej Wsi”, „Spojrzeniach” i „Zeszytach Literackich” Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy), w kilku almanachach i kwartalniku „Twórczość ludowa”. W roku 1971 ukazała się jego pierwsza książka pt. „Wiersze”. W 1974 r. jego wiersze znalazły się w almanachu pt. „Z kurpiowskiej niwy” wydanym przez Grupę Literacką Narew działającą przy Zakładowym Domu Kultury Ostrołęckich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Ostrołęce -Wojciechowicach (Tadeusz Machnowski był członkiem – założycielem tej grupy).

Jest autorem kilkunastu zbiorów wierszy m.in. „Za podwójną gardą”, „Wieżowce”, „Niebieski prom”, „Las”, „Mały koncert ziołowy”, „Małe Mauzoleum” i tryptyku „Ustronie i uroczyska”, „Sens życia” i „Miejsce serdeczne”.

Z utworów prozatorskich na czoło wysuwa się jego zbiór trzech opowiadań „Legenda Narwi”, Nadnarwiańskie niezapominajki” i „Bóg z nami Narwio”.

Tadeusz Machnowski bardzo czynnie i aktywnie włączał się w życie społeczno-kulturalne Ostrołęki i regionu. Był członkiem Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Związku Kurpiów, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki. Odbył bezinteresownie wiele spotkań autorskich w domach kultury, bibliotekach i szkołach, brał udział we wszystkich zjazdach pisarzy kurpiowskich oraz sesjach i konferencjach zarówno naukowych jak też popularno-naukowych, szczególnie z dziedziny literatury. Przez długi czas zamieszczał w „Tygodniku Ostrołęckim” cykl artykułów pt. „Legenda Narwi” oraz prowadził kącik literacki dla młodych, początkujących poetów.

Ściśle powiązany z Miejską Biblioteką Publiczną im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce uczestnicząc w jej przedsięwzięciach. Bezinteresowny, skromny, otwarty i życzliwy cieszył się wielkim uznaniem i szacunkiem nie tylko w gronie pisarzy, ale wszystkich mieszkańców miasta i regionu.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki