Malinowska Sabina Elżbieta

Odznakę „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” wręczono 24 listopada 2011 r. podczas obchodów Jubileuszu 75-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego.

Sabina Malinowska w zawodzie bibliotekarskim pracuje od 1976 r., do 1983 r. jako instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, a następnie w latach 1983-1988 jako kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP, a od 1989 r. jako zastępca dyrektora WBP (od 1999 r. Miejska Biblioteka Publiczna).

Działaczka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, gdzie od 1993 r. pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału Ostrołęckiego. W latach 2002-2009 była wiceprzewodniczącą Okręgu Mazowieckiego SBP. Delegatka na kolejne Zjazdy Krajowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1981, 1989, 1997, 2001, 2005.

Współinicjatorka powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce w 1991 r., a od 2001 r. pełni funkcję wiceprezesa tego stowarzyszenia.

Działaczka Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, gdzie pełniła m.in. funkcję sekretarza (w latach 1992-1995, 1999-2004), koordynatorka pracy Komisji ds. promocji literatury o regionie i twórców z regionu.

Autorka książki „Ostrołęka literacka. Słownik biograficzny” i artykułów w prasie bibliotekarskiej i regionalnej.

Inicjatorka i organizatorka licznych przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ogólnopolskim, promujących kulturę i literaturę regionu oraz ostrołęckich twórców literatury, np. Spotkań Literackich na Kurpiach, Festiwalu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskiego „Kupiszewiada”, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego, Wieczorów literacko-muzycznych w Arce, Dni Ostrołęckich Międzynarodowych Festiwali Poezji Słowiańskiej (październik) i Światowych Dni Poezji, spotkań z pisarzami dla dzieci i młodzieży, spotkań z cyklu „Nad Narwią”, „nad Chachłuzą … „, konkursów poetyckich i recytatorskich dla dzieci i młodzieży, warsztatów poetyckich dla młodych poetów. Aktywnie uczestniczy w organizacji konkursu wiedzy o Ostrołęce „Czy znasz swoje miasto?”. Jest organizatorką wyjazdów ostrołęckich literatów na spotkania i imprezy literackie do Warszawy i do Mławy. Współpracuje aktywnie z redakcjami ogólnopolskich czasopism literackich i społeczno-kulturalnych (w formie tradycyjnej i elektronicznej), na łamach których ukazują się artykuły o życiu literackim Ostrołęki oraz publikowane są wiersze ostrołęckich literatów. Dzięki m.in. takim działaniom Ostrołęka jest znana w licznych środowiskach literackich w Polsce i za granicą, a ostrołęccy poeci zapraszani są na imprezy literackie w różnych zakątkach kraju.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki