Zaborowski Ryszard

Zaborowski Ryszard urodził się w Kraszewie, gmina Lidzbark Warmiński. Ukończył Szkołę Podstawową Nr 2 i Liceum Pedagogiczne w Lidzbarku Warmińskim, Wyższe Studium Nauczycielskie w Olsztynie, Wydział Pedagogiczny (1973), Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, Wydział Pedagogiczny, magister pedagogiki (1985) oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (w 2001).

Pracę zawodową rozpoczął w Olsztynie jako wychowawca internatu Technikum Budowlanego (w latach 1971-1972). Następnie cały czas pracował w Ostrołęce, najpierw jako nauczyciel w Technikum Budowlanym, następnie dyrektor Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego (w latch 1977-1979), i dalej jako zastępca kierownika Biura Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1979-1981), sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1981-1990), sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (1990-1991), kierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej w Wojewódzkim Ośrodku Kultury (1991-1999), kierownik Działu Kultury Filmowej w Ostrołęckim Ośrodku Kultury (2000-2001), dyrektor Ostrołęckiego Oddziału Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych (2001¬2004) i kierownik Ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (2004-2006).

Członek i działacz Związku Harcerstwa Polskiego (harcmistrz, przewodniczący Młodzieżowego i Studenckiego Kręgu Instruktorskiego, komendant Szczepu i hufca ZHP w Ostrołęce), członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (członek plenum i sekretarz Komitetu Miejskiego), członek Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego), członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radny Rady Miasta Ostrołęki (1994-2002), w tym przewodniczący Rady Miasta (w latach 1995-1998), członek Zarządu Miasta (1994-1995), członek Samorządowego Sejmiku Województwa Ostrołęckiego (1994-1998), wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Zespolonego w Ostrołęce (1994¬-1998), członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ostrołęce (1998-2002), członek Rady Osiedla Stacja-Ostrołęka (1998-2006), prezes Ludowego Klubu Sportowego Piłki Nożnej Osiedle-Stacja (1999-2003), członek Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego” i Krzyżem Za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Wniosek i Uchwała Rady Miasta Ostrołęki